Gdpr 

Prohlášení o ochraně osobních údajů


 

Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

jako správce a zpracovatel osobních údajů tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jejich činnostech.


 

 1. Definice pojmů

Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.:

 • dítě, žák,

 • zákonný zástupce, zástupce,

 • zaměstnanec mateřské školy,

 • uchazeč o zaměstnání,

 • externí pracovník,

 • zástupce dodavatele.

Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).

Citlivý osobní údaj - zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, j. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci subjektu údajů.


 


 

 1. Zdroje osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z veřejně dostupných rejstříků, např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, případně od samotných subjektů údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.


 

 1. Uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.


 

 1. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,

 • účel zpracování jeho osobních údajů,

 • zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,

 • plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo:

 • požadovat, aby Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk jeho osobní údaje:

  • opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,

  • vymazala, pokud tomu nebrání zákonné důvody,

  • omezila jejich zpracování, pokud tomu nebrání zákonné důvody,

 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u ředitele mateřské školy

 • podat stížnost u dozorového orgánu.


 

 1. Dozorový orgán

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz .


 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Oskořínek je JUDr. Zdeňka Šiftová, tel. 724757474, e-mail: zdenasiftova@gmail.com.


Kontakt

Mateřská škola Oskořínek, okres Nymburk

Ve Dvoře 3
Oskořínek
289 32
ředitelka Mgr. Veronika Hurychová


325588282
602139240