Adaptační program


Vážení rodiče,

vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Rodiče i děti se potýkají s různými pocity a seznamují se s novými pravidly soužití. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou vymezeny a charakterizovány v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí mateřské školy. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády, a proto je adaptační a zkušební doba umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a potřeby a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Pokud jste se rozhodli, že chcete, aby vaše dítě v dohledné době nastoupilo do MŠ, veďte děti k co největší samostatnosti, aby byly co nejméně závislé na Vás či v budoucnu na učitelce např. v sebeobsluze, stolování, úklidu hraček, úklidu bot, oblečení apod.. Pozitivní motivace ve všech těchto situacích dětem pomůže. I když vaše dítě doma již po obědě nespí, dávejte jej alespoň na chvilku odpočinout. Dopolední pobyt v MŠ je pro dítě velmi psychicky i fyzicky náročný, po celé dopoledne probíhají aktivity a děti bývají vyčerpané, proto potřebují nabýt síly a zregenerovat se. Jejich nervový systém ještě není natolik zralý, aby vydržel celý den bez odpočinku. Vyčerpané dítě je pak mnohem náchylnější k onemocnění!

Jak na to, aby start byl nenásilný, úspěšný a pohodový?

 • choďte s dítětem mezi děti, a to i tehdy, má-li sourozence, – nechávejte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, choďte s ním do nových prostředí (např. mateřského centra)
 • zaměřte se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě, smrkání)
 • rozvrhněte si čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat, má-li věci dělat samo
 • udělejte si čas na každodenní společnou chvilku u hry, – udělejte si čas na čtenou pohádku
 • během dne využívejte možnosti si s dítětem povídat
 • oceňujte, co se dítěti daří
 • vyvarujte se výhrůžek typu „ Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se pak bude obávat školky předem, – opatrně zacházejte i s vychvalováním školky, „Tam bude všechno super!“, je nutné se držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat, vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamání.

Co by mělo dítě umět před vstupem do školky?

Mělo by se umět domluvit s učitelkou, kamarády – proto s dítětem hodně mluvte, prohlížejte si s ním obrázky, čtěte mu knihy, zpívejte si spolu, učte se říkadla a básničky, vysvětlujte mu vše, co se kolem něho děje, nereagujte, pokud si dítě o něco říká pouze ukazováním či používá jen nesrozumitelné zvuky, veďte ho k tomu, aby se snažilo použít správné slovo. Mělo by být schopno se po dobu pobytu ve školce odloučit od svých nejbližších. Pokud není v tomto směru dostatečně zralé anebo není zvyklé na odloučení od svých nejbližších, je pro dítě vstup do MŠ velkým traumatem. Proto procvičte odloučení před vstupem do MŠ např. delším odchodem za různými pochůzkami bez dítěte, pobytem u tety, babičky, apod.. Čím více pozitivních zkušeností s krátkodobým odloučením dítě bude mít, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se pro něj vrátíte. Berte dítě do prostředí, kde je hodně dětí a tím i větší hluk, aby si zvykalo na prostředí dětského kolektivu. Například: dětské hřiště, bazén, herna v rodinném centru, dětský koutek…

Mělo by mít základní sebeobslužné a hygienické návyky. Před nástupem do MŠ by mělo zvládat tyto hygienické návyky: uvědomit si potřebu a dojít si na záchod nebo alespoň tuto potřebu oznámit, umýt si ruce. Dále: převléknout se, obout se, najíst se samo (u jídla sedět na jednom místě a neodbíhat!), poklidit si po sobě nebo se o vyjmenované činnosti alespoň snažit a zvládat je s dopomocí. Veďte své dítě k co největší samostatnosti a nezávislosti. Dítě pak nebude vystrašené kdykoliv nebudete na blízku, protože bude vědět, že si umí poradit a že to zvládne samo.

Mělo by být schopno se alespoň cca 10 minut v klidu soustředit. Spolupracujte s dítětem při činnosti – kresba, stavění, hraní si, výpomoc s domácími pracemi, společenské hry. Svým příkladem budete pro dítě vzorem. Čtěte dětem pohádky, prohlížejte si spolu knihy, časopisy a vyprávějte si o přečtené (shlédnuté) pohádce, vraťte se k zážitku z vycházky… Naslouchejte dítěti a snažte se, aby i ono naslouchalo Vám.

Jak zvládnout první dny a týdny ve školce?

Pokud jste se rozhodli umístit své dítě do MŠ, tak pro první dny či týdny doporučujeme, aby dítě trávilo čas ve školce jen pár hodin denně. Bylo by dobré, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Rodiče by si měli na prvních čtrnáct dní domluvit v zaměstnání možnost kdykoliv odejít nebo zajistit zástupce pro případ, že dítě nebude adaptaci zvládat duševně nebo fyzicky (změna režimu dne, časné vstávání, náchylnost k chorobám, atd.). Dle dohody a programu se „školkový čas“ dítěti postupně prodlužuje a teprve v momentě, kdy je dítě zcela připravené, zůstává ve školce samo po standardní dobu, resp. po dobu, která je v souladu s potřebami rodičů a schopností dítěte pobyt ve školce snést bez velké psychické zátěže. O adaptaci hovoříme v prvních dvou měsících po zahájení docházky do MŠ. Dle našich zkušeností lze tvrdit, že některé děti potřebují i celý školní rok k tomu, aby se plně zapojily do kolektivu, přijaly pravidla, naučily se spolupracovat, respektovat partnery, a dál optimálně probíhal jejich osobnostní, sociální, komunikační a činnostní rozvoj. Dítě se ocitá ve společnosti zcela neznámých lidí, vrstevníků, musí se přizpůsobit jinému režimu, pravidlům, nastanou jiné stravovací návyky. Působí na něj zcela nové a dosud nepoznané podněty. Již na začátku a poté kdykoliv během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili učitelkám veškeré informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné a důležité sdílet. Všechny pracovnice MŠ (pedagogové i nepedagogický personál) mají k dětem, zvláště k nově přijatým, empatický, klidný a trpělivý přístup a paní učitelky přihlíží vždy k individuálním potřebám každého dítěte a svým profesionálním přístupem jsou připraveny Vám pomoci, podat potřebné informace, případně Vám poradit, co by pro vaše dítě bylo v rámci snadné adaptace nejvhodnější. V zájmu všech – pedagogů, dětí i rodičů – je najít pro každou situaci vhodné řešení, případně vytvořit kompromis.

Jak podpořit hladkou adaptaci?

 • používejte stejné rituály

Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte jej, pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy jej vyzvednete – po obědě, po svačině – nejen obecné vyjádření (brzy, za chvíli, po práci apod.)

 • rozlučte se krátce

Loučení neprotahujte! Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte Vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach, a pokud se Vy nezbavíte své úzkosti, nemůžete zbavit dítě jeho úzkosti. Případně se v rodině dohodněte, že dítě bude do školky vodit ten, kdo s tím má menší problém. Choďte do školky včas, aby převlékání do třídy a loučení proběhlo v klidu, bez negativních emocí. Loučení by mělo proběhnout před vstupem do třídy, včetně poslední pusy. V loučení už ve třídě nepokračujte! Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak se za Vámi zavřou dveře. Když to bude vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat.

 • buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Děti vám pravděpodobně na otázku „Co jste dnes dělali?“ odpoví „Nevím.“ Nebo „Nic.“ Denní program MŠ má svůj řád a s obměnami se opakuje každý den. Téma a činnosti se Vám snažíme nastínit v týdenních plánech. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinnosti. Vy práci, vaše dítě školku. Komunikujte s učitelkou. Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát, malovat a tvořit.

 • pozitivně motivujte

Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo. Zeptejte se svého dítěte, s kým a na co si hrálo, jak se mu to líbilo, jak řešilo případné konflikty či situace. Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí MŠ se cítilo bezpečně.

 • navazujte na denní režim v mateřské škole

Časné ranní vstávání a odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova, způsobuje značnou únavu. Dbejte na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam nerado, ale proto, že se cítí unavené nebo nevyspalé.

 • pravidelně seznamujte s programem v MŠ

Velmi doporučujeme pravidelně sledovat dění a program v mateřské škole, čtěte nástěnky či informace v aplikaci Twigsee.  Svému dítěti můžete říci, co ho čeká, na co se může druhý den těšit. Můžete ho tím správně motivovat, i dospělý se „lépe“ cítí, když ví, co ho ten den čeká.

 • plňte své sliby

Když řeknete, že přijdete po obědě, tak po obědě opravdu přijďte a pokud den ve školce proběhne v pohodě, dítě chvalte. Neslibujte materiální ani jiné odměny za chození do školky. Neslibujte nic, co nemůžete splnit.

 • při čtení jídelníčku je lépe vyhnout se negativním komentářům např. neznámých nebo ne příliš oblíbených pokrmů. Děti jsou objevitelé, je dobré je vést k poznávání nových chutí. Doporučte dítěti, ať pokrm ochutná, třeba zjistí, že je to velká dobrota.
 • dobu klidu po obědě nazýváme dobou odpočinku – v počátku je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka. Děti sice čas tráví pod peřinkou, ale není naším cílem děti uspat, ale poskytnout jim klid, aby si mohly podle své potřeby odpočinout, zklidnit organismus, načerpat síly, urovnat myšlenky.

Na co byste měli být připraveni?

Někdy se stane, že první dny a týdny ve školce proběhnou bez problémů. To ale ještě neznamená, že nemůže přijít plačtivé období. Po několika bezproblémových dnech, týdnech či dokonce měsících se může stát, že dítě začne, zdánlivě bezdůvodně, plakat a odmítat školku, aniž by mu někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Došlo k tomu, že dítě si tuto nevratnou změnu uvědomilo dodatečně. Najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jak přišel. To, že je změna emocí dětí v tomto věku náhlá a výrazná je normální. V tento moment znovu přichází ke slovu adaptační plán a intenzivní komunikace mezi pedagogem, dítětem a rodičem. Adaptační program je takové doporučení od nás, jak postupovat, aby si dítě na školku rychle a plynule zvyklo, těšilo se na ni a aby při příchodu do školky a při odloučení od rodiče neplakalo. Víme, že i pro Vás je toto odloučení těžké, ale nebojte se, v kolektivu se dítě snadno adaptuje.

Spolu to zvládneme!!!