DENNÍ PROGRAM V MATEŘSKÉ ŠKOLE


6,15 – 8,00  – Ranní hry
Příchod dětí do MŠ, uvítací rozhovory s dětmi, volné hry dětí ve skupinách, individuální práce učitelek s dětmi, drobné pracovní a výtvarné činnosti, aktivity podporující samostatnost dětí v pracovních činnostech, v sebeobsluze. Je nabízen dostatek prostoru pro vytváření jak kamarádských vztahů mezi dětmi, tak i získávání dalších sociálních a komunikačních zkušeností a dovedností.

8,10– 8,20 Komunikační kruh
Dokončení ranních činností a her, společný úklid hraček, komunikační kruh. Zpravidla probíhá společné ranní setkání a přivítání, povídání zaměřené na vnímání času (den v týdnu, počasí…), také na seznámení s plány dne,  probíhají i logochvilky, jazyková a dechová cvičení.

8,20 – 8,50 Pohybové činnosti
Pohybové aktivity ve třídě, zdravotní a posilovací cviky, cvičení s náčiním a nářadím, jógové prvky, pohybové hry.

8,50 – 9,15 Dopolední svačina
Děti svačí všechny najednou, je podporována jejich samostatnost a sebeobsluha, společenské a hygienické návyky.

9,15 – 9,45 Hlavní činnost
Vzdělávací aktivity různého zaměření, jež vychází z třídního vzdělávacího plánu podporující předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, rozvoj řeči po všech stránkách (slovní zásoba, využití řeči, gramatická správnost), paměť, zrakové a sluchové vnímání, hrubou, jemnou motoriku atd.

9, 45 – 11,45   Pobyt venku
Pobyt na školní zahradě umožňuje sportovní vyžití, hry na pískovišti a dopravním hřišti, další vzdělávací aktivity připravené učitelkami. Vycházky v okolí mateřské školy a pozorování okolní přírody. Délka pobytu může být přizpůsobena aktuálnímu počasí (zkrácena i prodloužena).

11,45 – 12,15 Oběd
Podpora samostatnosti v sebeobsluze při stolování i při úklidu nádobí, upevňování společenských a hygienických návyků.

12,15 – 12,30   Vyzvedávání dětí a příprava na odpočinek
Prohlubování sebeobsluhy a samostatnosti při přípravě postýlek.

12,30 – 14,00 Odpočinek
Poslech pohádky předčítané paní učitelkou, poslech relaxační hudby či pohádky z CD, odpočinek na lůžku či drobné hry a individuální činnosti.

14,00 – 14,20   Odpolední svačina
Podpora samostatnosti v sebeobsluze při stolování, upevňování společenských a hygienických návyků.

14,20 – 15,45  Odpolední činnosti
Volné hry dětí v herně či na školní zahradě. Individuální práce s dětmi, stolní a deskové hry, dokončování výtvarných děl a rozcházení domů.